Crannagh Gaeltacht

An raibh a fhios agat go raibh páirt mhór de cheantar an Droma sa Ghaeltacht? Agus ní fadó a bhí sé ach oiread!

Nuair a bunaíodh an Ghaeltacht tar éis chéad tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta i 1926, bhí ceantair i gcontae Ros Comáin cáilithe a bheith mar pháirt den Ghaeltacht (is é sin, 25%+ den daonra a labhair Gaeilge de gnáth). Tá na Toghroinne Ceantair seo thíos luaite sa liosta le haghaidh Ros Comáin in Acht na dTithe (Gaeltacht) 1929:

 • Bealach an Doirín (Bealach an Doirín)
 • Ceathrama Riabhach (An Cheathrú Riabhach)
 • Crannach (An Chrannach)
 • Críoch (An Chríoch)
 • Díseart (An Díseart)
 • Cill Garadh (Cill Cháir)
 • Teach Mac Chonaill (Teach Mhic Chonaill)

Tá An Chrannach lonnaithe siar ó Bhaile Átha Luain, i dtreo teorainn thoir Ros Comáin theas. Dúradh go raibh na bailte fearainn seo a leanas mar pháirt de cheantar na Crannaí: An Caladh Beag, Carraig Uí Neachtain, Corr na Fola, Crann Cam, An Chrannach, An Chrannach Bheag, An Chrannach Mhór, An Creagán, Creagán na Béice, Currach na bPoll, Garthaidh na nGamhna, Na Caológa, Caoilte, Lios Duilleabhair, Magh an Iúbhair, Baile Tháilliúir, Inse na Laogh.

Is léir nár sheas an stádas seo ar feadh i bhfad áfach, agus bhí méid an Ghaeltacht laghdaithe go mór faoin mbliain 1956. Cosúil leis an chuid is mó den tír, bhi a stádas Gaeltachta caillte ag Ros Comáin faoin am seo (mar is léir ó mhapa 1956, ar dheis)

Níl mórán le fios faoi stair Ghaeltacht na Crannaí. Níl go leor eolas ar fáil fiú ar Ghaeltacht Ros Comáin. Bheadh an-suim againn as aon eolas nó cabhair ag baint leis seo atá aon duine ábalta chuir ar fáil dúinn. Téigh i dteagmháil linn má tá tú ábalta cabhair ar bith a thabhairt!

Caithfidh muid buíochas a ghlacadh le hUinseann Mac Thómais ón Roinn Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe as ucht a chuidiú go dtí seo.

Má tá suim ag aon duine a gcuid Gaeilge a úsáid, nó é a fheabhsú, ba bhreá linn dul i dteagmháil leat. Tá roinnt cainteoirí Gaeilge ina gcónaí sa cheantair, ach is beagán an seans atá acu í a labhairt. Ba bhreá linn cruinnithe sóisialta a reáchtáil sa gcaoi go mbeadh seans ag Gaeilgeoirí cleachtadh a bheith acu. Mura n-úsáidfear an teanga, gheobhaidh sí bás go hiomlán! Is fúinn féin í a shábháil…

Is é seo an leagan Gaeilge den suíomh. Tá an suíomh seo ar fáil i mBéarla chomh maith ag www.drum.ie. Má tá suim agat cabhrú linn leis an leagan Gaeilge, déan teagmháil linn.

An Ghaeilge i gCluain Eamhain

Súil ar an meath na Gaeilge mar theanga labhartha sa cheantar agus liosta de na focail Gaeilge fós in úsáid go coitianta.

Gaeilge Átha Luain

Eagraíocht atá ag iarraidh na Gaeilge a chur chun cinn i gceantar Bhaile Átha Luain.

Seachtain na Gaeilge

Eolas maidir le himeachtaí sa gceantar le linn Sheachtain na Gaeilge, go bliantúil i mí an Mhárta.

Did you know that a large area of Drum was once part of the Gaeltacht? And not that long ago either!

When the Gaeltacht was established after the first report of Coimisiún na Gaeltachta in 1926, some areas in county Roscommon qualified as Gaeltacht areas (i.e. 25%+ Irish speaking). The following District Electoral Divisions are listed for Roscommon in Acht na dTithe (Gaeltacht) 1929:

 • Bealach an Doirín (Ballaghadereen)
 • Ceathrama Riabhach (Carrowreagh)
 • Crannach (Crannagh)
 • Críoch (Creagh)
 • Díseart (Dysart)
 • Cill Caradh (Kilcar)
 • Teach Mac Chonaill (Taughmaconnell)

Crannagh is west of Athlone, toward the eastern boundary of south Roscommon. The Crannagh area was said to include the following townlands: Callowbeg, Carrickynaghton, Cornafulla, Crancam, Crannagh, Crannagh Beg, Crannagh More, Creggan, Cregganabeaka, Curraghnaboll, Gorrynagawna, Keeloges, Keelty, Lisdillure, Moymure, Taylorstown, Inchinalee Island.

It appears that this status did not hold for long though, and by 1956 the size of the Gaeltacht had decreased significantly. Like most other areas of the country, Roscommon had lost its Gaeltacht status (as the map from 1956 shows).

Very little is known about the history of the Crannagh Gaeltacht. The amount of information available about the Roscommon Gaeltacht is very limited. We would very much appreciate any help or information that anybody can offer us in relation to this. Please contact us if you can help!

We must say thanks to Uinseann Mac Thómais of the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Na Forbacha, Co. Galway for his help to date.

If anybody is interested in using their Irish, or developing it further, we would love to hear from you. There are Irish speakers living in the area, but most of them have little opportunity to use it. We would love to organise some social gathering whereby Irish speakers could have the chance to use the language. If we do not use the language, it will die out completely! It is up to us to save it...

This site is also available in Irish at www.drum.ie/ga/. If you're interested in helping us translate it, please contact us.

The Irish Language in Clonown

A look at the decline of Irish as the spoken language of the area and a list of Irish words still in common use.

Gaeilge Átha Luain

An organisation to promote the Irish language in the Athlone area.

Seachtain na Gaeilge

Details of local events during Seachtain na Gaeilge, held annually in March.
Léarscáil as / Maps courtesy of http://dolsdbf2-ga.blogspot.com/
Eolas breise ar fáil ar / For more details see http://en.wikipedia.org/wiki/Gaeltacht