Heritage‎ > ‎

Heritage Week

Seachtain na hOidhreachta

Ceiliúradh seachtaine atá ann ar cé sinn féin agus cárb as dúinn, a tharlaíonn i mí Lúnasa gach bliain. Tá Seachtain na hOidhreachta ina cuid de Laethanta Oidhreachta na Eorpa, comhthionscnamh ag Comhairle na hEorpa agus Aontas na hEorpa. In Éirinn, déanann an Chomhairle Oidhreachta le tacaíocht ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil comhardú ar Sheachtain na hOidhreachta. Chun breis eolais a fháil maidir le imeachtaí i gceantar an Droma, tar ar ais chuig an leathanach seo arís go luath le do thoill.

It’s a week long celebration of who we are and where we’ve come from, that is held in August every year. Heritage Week is part of European Heritage Days, a joint initiative of the Council of Europe and the European Union. In Ireland Heritage Week is co-ordinated by the Heritage Council with support from the Department of Environment, Heritage and Local Government. To find out more about events happening in the Drum area, please check back soon.

Cad is Seachtain na hOidhreachta ann?

Ceiliúradh seachtaine atá ann ar cé sinn féin agus cárb as dúinn. Gach aon bhliain bíonn mórán eagraíochtaí náisiúnta agus na céadta eagraíochtaí áitiúla pobail rannpháirteach in eagrú imeachtaí ar fud na tíre. Tá rud éigin ann a thaitneodh le gach aon duine geall leis agus is príomhaidhm é feasacht a mhéadú ar ár n-oidhreacht tógtha, nádúrtha agus cultúrtha agus ar an mbealach sin a caomhnaithe agus a cosaint a spreagadh.

Céard atá ar siúl?

Tá imeacht éigin ar siúl i ngach aon chontae agus tá formhór na n-imeachtaí saor in aisce nó ina sárluach ar airgead. Déantar gach aon duine a ghríosadh lena bheith rannpháirteach agus tá raon imeachtaí i gceist ó aontaí, siúlóidí ealtóg istoíche, cama chuairteanna fiadhúlra agus léachtanna go ceadail cheoil, athachtaithe stairiúla, agus imeachtaí allamuigh. Beidh cead isteach saor in aisce nó rátaí speisialta á thairiscint ag mórán suíomh oidhreachta agus tithe maorga.

Eolas Breise

Suíomh Sheachtain na hOidhreachta


Turas treoraithe ar Shuíomh na Mainistreach an Droma, Tobar Naomh Bríd agus Ionad Oidhreachta an Droma

As part of Heritage Week 2010, Drum Heritage Group have organised a guided tour of Drum monastic site and St. Brigid's Well on Wednesday 25th August at 6pm. The tour will be conducted by heritage specialist Anton Lennon, a native of Drum and a voluntary member of Drum Heritage Group. The tour will include the Romanesque Abbey which contains windows and doorway that depict the style of architecture prevailing in Western Europe before the rise of Gothic style. The annex at the rear of the Abbey contains two apartments, one known as the refectory which formed part of the living quarters for the community. The abbey building contains all of the hallmarks attributable to a monastic building, the main area no doubt was used as a church where the Eucharist was celebrated and where the Patrician monks prayed in undisturbed reverence. Also included in the monastic site is the medieval church ruin where the open air mass is celebrated every year. The tour also includes St. Brigid's Well and Drum Heritage Centre.

What is Heritage Week?

It’s a week long celebration of who we are and where we’ve come from. Each year many national and hundreds of local community organisations participate by organising events throughout the country. There is something to appeal to almost everyone and the main aim is to build awareness of our built, natural and cultural heritage thereby encouraging its conservation and preservation.

What's On?

There is something taking place in every county and most activities are free of charge or offer great value for money. Everyone is encouraged to get involved and activities range from fairs, night-time bat walks, wildlife tours and lectures to music recitals, historical re-enactments, and outdoor activities. Many heritage sites and stately homes will offer free admission or special concessions.

Further Information

Official Heritage Week website

Events Calendar on the Heritage Week website

Roscommon Events listing as a PDF


Guided Tour of Drum Monastic Site, St. Bridgets Holy Well & Drum Heritage Centre

25 August 2010: 18:00 - 20:00

Admission: Donations Appreciated

Event Description: Guided tour of Drum Monastic Site, St. Bridgets Holy Well and Drum Heritage Centre. Lots of local information and knowledge!

Event Organiser/Organisation: Drum Heritage Group
Venue: Drum Heritage Centre, Drum, Athlone, Roscommon

Access Details

Suitable for Children: Yes
Wheelchair Access: Partial
Car parking Available: Yes

Any Other Details:

Event Category: Local History

Type:Indoors and Outdoors

Organiser Name: Edward Egan

Contact Address: Drum Heritage Centre Drum Athlone Co. Roscommon

Telephone: 086 1972323

Subpages (1): Archive